微信扫码分享

普通话水平测试常用儿化音词语表

0小百 分享 时间:

ɑ>ɑr

刀把儿dāobàr  号码儿hàomǎr  戏法儿xìfǎr   在哪儿zàinǎr  找茬儿zhǎochár  打杂儿dǎzár  板擦儿 bǎncār 

ɑi>ɑr

名牌儿 mínɡpáir    鞋带儿 xiédàir    壶盖儿 húɡàir    小孩儿 xiǎoháir   加塞儿 jiāsāir 

ɑn>ɑr

快板儿kuàibǎnr   老伴儿lǎobànr   蒜瓣儿suànbànr  脸盘儿 liǎnpánr   脸蛋儿 liǎndànr  收摊儿 shōutānr


栅栏儿 zhàlánr    包干儿 bāoɡānr   笔杆儿 bǐɡǎnr    门槛儿 ménkǎnr

ɑnɡ>ɑr(鼻化)

药方儿 yàofānɡr   赶趟儿 ɡǎntànɡr  香肠儿 xiānɡchánɡr   瓜瓤儿 ɡuāránɡr

iɑ>iɑr

掉价儿 diàojiàr   一下儿 yīxiàr    豆芽儿 dòuyár

iɑn>iɑr

小辫儿 xiǎobiànr   照片儿 zhàopiānr   扇面儿 shànmiànr      差点儿 chàdiǎnr     一点儿 yīdiǎnr    雨点儿 yǔdiǎnr      聊天儿 liáotiānr       拉链儿 lāliànr       冒尖儿 màojiānr       坎肩儿 kǎnjiānr     

牙签儿 yáqiānr      露馅儿 lòuxiànr     心眼儿 xīnyǎnr 

iɑnɡ>iɑr(鼻化)

鼻梁儿 bíliánɡr     透亮儿 tòuliànɡr     花样儿 huāyànɡr 

uɑ>uɑr

脑瓜儿 nǎoɡuār   大褂儿 dàɡuàr 麻花儿 máhuār     笑话儿 xiàohuɑr 牙刷儿 yáshuār

uɑi>uɑr    一块儿 yīkuàir

uɑn>uɑr

茶馆儿 cháɡuǎnr  饭馆儿 fànɡuǎnr    火罐儿 huǒɡuànr    落款儿 luòkuǎnr 打转儿 dǎzhuǎnr     

拐弯儿 ɡuǎiwānr 好玩儿 hǎowánr      大腕儿 dàwànr

uɑnɡ>uɑr(鼻化)

蛋黄儿 dànhuánɡr      打晃儿 dǎhuànɡr      天窗儿 tiānchuānɡr

üɑn>üɑr

烟卷儿 yānjuǎnr      手绢儿 shǒujuànr    出圈儿 chūquānr    包圆儿 bāoyuánr      人缘儿 rényuánr    绕远儿 ràoyuǎnr       杂院儿 záyuànr 

ei>er

刀背儿 dāobèir     摸黑儿 mōhēir

en>er

老本儿lǎoběnr   花盆儿huāpénr        嗓门儿sǎnɡménr    把门儿 bǎménr 哥们儿 ɡēmenr    纳闷儿 nàmènr 

后跟儿hòuɡēnr   高跟儿鞋 ɡāoɡēnrxié  别针儿 biézhēnr   一阵儿 yīzhènr   神儿 zǒushénr   大婶儿 dàshěnr

小人儿书 xiǎorénrshū                  杏仁儿 xìnɡrénr 刀刃儿 dāorènr 

enɡ>er(鼻化)

钢镚儿 ɡānɡbènɡr        夹缝儿 jiāfènɡr    脖颈儿 bóɡěnɡr      提成儿 tíchénɡr

ie>ier

半截儿 bànjiér         小鞋儿 xiǎoxiér

üe>üer

旦角儿 dànjuér         主角儿 zhǔjuér

uei>uer

跑腿儿 pǎotuǐr     一会儿 yīhuìr 耳垂儿 ěrchuír   墨水儿 mòshuǐr    围嘴儿 wéizuǐr   走味儿 zǒuwèir

uen>uer

打盹儿 dǎdǔnr    胖墩儿 pànɡdūnr   砂轮儿 shālúnr   冰棍儿 bīnɡɡùnr 没准儿 méizhǔnr    开春儿 kāichūnr

    

uenɡ>uer(鼻化)*

小瓮儿 xiǎowènɡr 

§ -i(前)>er

瓜子儿 ɡuāzǐr   石子儿 shízǐr 没词儿 méicír   挑刺儿 tiāocìr

§ -i(后)>er

墨汁儿 mòzhīr   锯齿儿 jùchǐr 记事儿 jìshìr

§ i>i:er

针鼻儿 zhēnbír   垫底儿 diàndǐr  肚脐儿 dùqír              玩意儿 wányìr

§ in>i:er

有劲儿 yǒujìnr   送信儿 sònɡxìnr 脚印儿 jiǎoyìnr 

§ inɡ>i:er(鼻化)

花瓶儿 huāpínɡr   打鸣儿 dǎmínɡr  图钉儿 túdīnɡr    门铃儿 ménlínɡr   眼镜儿 yǎnjìnɡr

蛋清儿 dànqīnɡr  火星儿 huǒxīnɡr  人影儿 rényǐnɡr

§ üü:er

毛驴儿 máolǘr     小曲儿 xiǎoqǔr   痰盂儿 tányúr 

§ üe>ü:er

合群儿 héqúnr 

§ e>er

模特儿 mótèr   逗乐儿 dòulèr  唱歌儿 chànɡɡēr 挨个儿āiɡèr 打嗝儿 dǎɡér 饭盒儿 fànhér 在这儿 zàizhèr

§ u>ur

碎步儿 suìbùr        没谱儿 méipǔr 

儿媳妇儿 érxífur    梨核儿 líhúr 

泪珠儿 lèizhūr        有数儿 yǒushùr

§ onɡ>or(鼻化)

果冻儿 ɡuǒdònɡr    门洞儿 méndònɡr 

胡同儿 hútònɡr       抽空儿 chōukònɡr

酒盅儿 jiǔzhōnɡr    小葱儿 xiǎocōnɡr

§ ionɡ>ior(鼻化)*

小熊儿 xiǎoxiónɡr 

 

§ ɑo>ɑor

红包儿 hónɡbāor      灯泡儿 dēnɡpàor  半道儿 bàndàor      手套儿 shǒutàor 跳高儿 tiàoɡāor     

叫好儿 jiàohǎor     口罩儿 kǒuzhàor   绝着儿 juézhāor     口哨儿 kǒushàor  蜜枣儿 mìzǎor

§ iɑo>iɑor

鱼漂儿 yúpiāor  火苗儿 huǒmiáor 跑调儿 pǎodiàor  面条儿 miàntiáor 豆角儿 dòujiǎor   开窍儿 kāiqiàor

§ ou>our

衣兜儿 yīdōur       老头儿 lǎotóur     年头儿 niántóur      小偷儿 xiǎotōur     门口儿 ménkǒur     

纽扣儿 niǔkòur     线轴儿 xiànzhóur    小丑儿 xiǎochǒur   加油儿 jiāyóur 

§ iou>iour

   顶牛儿 dǐnɡniúr      抓阄儿 zhuājiūr   棉球儿 miánqiúr

§ uo>uor

火锅儿 huǒɡuōr      做活儿 zuòhuór      大伙儿 dàhuǒr      

   邮戳儿 yóuchuōr     小说儿 xiǎoshuōr    被窝儿 bèiwōr

§ (o)>or

耳膜儿 ěrmór         粉末儿 fěnmòr

普通话水平测试常用儿化音词语表

ɑ>ɑr刀把儿dāobàr 号码儿hàomǎr 戏法儿xìfǎr 在哪儿zàinǎr 找茬儿zhǎochár 打杂儿dǎzár 板擦儿 bǎncā...
推荐度:
点击下载文档文档为通用格式
投诉建议
0